Grubenlampe
1995
Laubag

(Nr. 15 | Auktionskatalog 03.09.2023)