Buddelship mit Lufthansa Flugzeug
2003

(Nr. 39 | Auktionskatalog 03.09.2023)