Bild im Kasten
Shanghai

(Nr. 69 | Auktionskatalog 02.09.2023)